آقای من

زیستن

بهار در چشم‌های تو معنی دارد

و ماه از لبخند تو، هلال باریک می‌شود

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


six × = 18

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>